Mgr. Irena Filipová

Terapeut, poradce
Daseinsanalytický přístup | Praha | Skype

S čím vám pomohu?


Životní smysl
Krize středního věku
Partnerství
Syndrom opuštěného hnízda
Člověk s Alzheimerovou nemocí v rodině
Stres, úzkosti, panická ataka, deprese
Poruchy příjmu potravy
Sebevědomí
Strach ze smrti
 

Jak pracuji?

Pakliže se nacházíte v náročné životní situaci, dochází Vám síly k jejímu zvládnutí, radostných pocitů zažíváte málo nebo vůbec žádné, sužují Vás úzkosti, strach, smutek, strádání a beznaděj, ráda se Vám stanu oporou. Směřovat k pozitivní změně budeme společně na základě Vašich nejvlastnějších možností uskutečňovaných svobodně a se zodpovědností zároveň.

Pokud jste se rozhodli vyhledat psychoterapeutickou pomoc, rozhodně jste učinili zásadní a důležitý krok, který sám o sobě poukazuje na Vaši vnitřní sílu a odvahu.

Bc. Irena Filipová
Bc. Irena Filipová

Zanechte kontakt a Irena se vám ozve
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR.

Kurzy a výcviky: 

 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru.
 • „Rodinná diagnostika a terapie“ vedený doc. PhDr. K. Balcarem, CSc.
 • „Základy existenciální analýzy“ vedený doc. PhDr. K. Balcarem, CSc.
 • „Logoterapie a existenciální analýza II“ vedený doc. PhDr. K. Balcarem, CSc.
 • „Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II.“ vedený Mgr. J. Zlámaným, Ph.D.
 • „Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I.“ vedený Mgr. J. Zlámaným, Ph.D.
 • „Gestalt terapie – poznávání sebe a druhých “tady a teď” vedený MUDr. M. Štefanovou
 • „Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: Závěr života“ vedena Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peterem Tavelem, Ph.D.
 • „Úvod do adiktologie a terapeutická komunita“ vedený Mgr. Johanou Růžkovou
 • „Forenzní psychologie v praxi“ vedený PhDr. Alenou Kolářovou
 • Probíhající: „Aktivní imaginace“ vedený Mgr. J. Zlámaným, Ph.D., orientovaný na indiv. i skupin. práci s touto metodou „Daseinsanalytický výklad snů“ vedený Mgr. Lukášem Králíčkem

Vzdělání

Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Mgr.)


Supervize:
Individuální terapeutická supervize v daseinsanalytickém směru


Praxe, stáže a výzkum: 

 • PPP Jílové u Prahy – účast při vyšetření, anamnestických rozhovorech, sdělování závěrů z vyšetření; studium materiálů, manuálů záznamových listů atd.
 • PNB Praha 8 – lůžkové a stacionární odd. č. 3; aktivní účast na psychoterapeutických komunitách a skupinách, zapojení se do programu, edukace vedoucími, pozorování PNB Praha 8 – AT odd.; účast na psychoterapeutických komunitách a skupinách, poradách, vizitách a týmových intervizích; prohlubování znalostí v oblasti adiktologie.
 • Alzheimer Home z.ú. – uzavřené oddělení; získávání poznatků o prožívání a chování klientů s demencí v rámci individuálních a skupin.  rozhovorů a pozorování.
 • NÚDZ, Klecany – odd. kognit. poruch; psychometr. testování starších osob novými test. metodami k časnému záchytu AN v projektu RESPA. GAČR 16-07931S – výzkumný  projekt Hodnocení potřeb rod. přísluš. pečujících o seniory; účast na terénním výzk. v roli tazatele.
 • Psychosom. klin., P6 – bloková stáž pro studenty psychologie.
 • NÚDZ, Klecany – odd. úzk. a psychot. poruch; účast na terap. aktivitách (KBT), testová vyšetření. TŘI, o.p.s. – hospic; asistence a komunikace s umírajícími v rámci CDS, pomoc v přímé péči na respitním odd.

Můj příběh


Irena Filipová ve své vrženosti do světa statečně žije téměř padesát let. A co ji jako psychoterapeuta fascinuje? Je to jedinečnost každého člověka.

V době mého mládí se běžně o psychologii nehovořilo. Setkala jsem se s ní poprvé na střední škole v rámci stejnojmenného předmětu, jenž vzbudil můj trvalý zájem. Nicméně již od dětství jsem vnímala jinakost každého v mém okolí. Ten uměl to a ten zas tohle. A tamhle Jaroušek  měl stejná gesta jako jeho otec. Také že děti veselých rodičů byly radostné a děti rodičů s přísnou tváří více zlobily a třeba si i kousaly nehty. Geny, rodina i společnost ovlivňovaly můj život. Zakoušela jsem, jak složité vztahy mohou být. Naplňovala jsem postupně životní role dle očekávání a žila zkušenosti. Jen jsem  v tom všem ztratila sebe samu a  v mé mysli se počaly rodit otázky po smyslu bytí. Četnost čtení knih s psychologickou tématikou rostla. Přestože můj věk dávno přesáhl čtyřicítku, podala jsem přihlášku ke studiu psychologie a dnes jsem již kompetentním „průvodcem“ v terapeutických vztazích. Láskyplný individuální  přístup a bezpodmínečné přijetí je mi zcela vlastní..

Psychoterapeut daseinsanalýza Irena Filipová

Diskuze