TERAPEUT, PORADCE

Ing. Bc. Dominika Šenková

S čím vám pomohu?

Stres, životní krize.
Nefunkční komunikace.
Závislostní vztahy.
Sebepoškozování, pocity méněcennosti.
Deprese, úzkosti.
Následky traumat z dětství syndromu CAN.
Hledání vlastního potenciálu a jedinečnosti.
Sexuální identita a orientace.
Rodičovská krize v období dospívání dítěte.

Jak pracuji?

Vytvářím laskavé, empatické a bezpečné prostředí pro náš terapeutický vztah. Respektuji jedinečnou osobnost a příběh každého klienta, kdy volím techniky, které mu budou co nejvíce sedět. 

Provádím klienty krajinou jejich prožívání, aby lépe porozuměli sami sobě, své osobní historii i současným životním událostem. Věřím v klientovu sebeuzdravující schopnost, společně hledáme a obnovujeme zdroje klienta a jeho potenciál. 

Vzdělání

 • PVŠPS – Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii (Bc.)
 • Pražská psychoterapeutická fakulta – celoživotní vzdělávání (1 rok) 
 • VŠFS – Marketingová komunikace (Ing.)

Supervize:
Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.)


Kurzy a výcviky:

 • Psychoterapeutický výcvik (Daseinanalytický) akreditován Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnostiJana Evangelisty Purkyně (4 roky z 5)
 • Psychosociální poradenství (PVŠPS)
 • Psychologie a psychopatologie rodiny (Mgr. Jan Kulhánek)
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný
 • Krizová intervence (Mgr. Peter Porubský a Mgr. Barbara Ernest)
 • Práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)
 • Psychopatologie u dětí a dospívajících (Mgr. Jan Kulhánek)
 • Řešení konfliktních situací (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Úvod do diagnostiky a léčba závislostí (MUDr. Petr Popov)
 • Kreativní a neverbální techniky (PhDr. Jana Procházková)
 • Dechová cvičení a terapie dechem (Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha)
 • Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář (1 rok ze 3)
 • Sebepoškozování a sebevraždy ((Mgr. Peter Porubský a Mgr. Barbara Ernest)

Praxe:

Začni správně – Děti a dospívající z dětských domovů a pěstounské péče

Aut-centrum – Centrum terapeutické péče o děti s autismem a poruchami chování, doprovázení rodin

NF Nové česko – nespecifická primární prevence pro rodiny a dospívající

Objednat se na terapii

Souhlasíte s odesláním vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, abychom vás mohli zpětně kontaktovat.

Můj příběh


K práci psychoterapeuta a poradce mě formovalo mé prostředí i práce s lidmi, kde jsem narážela na principy přesahující vzdělávací programy. Začala jsem se zajímat o sociálně patologické jevy, duševní zdraví, a prevenci jako takovou.

Studium sociální práce, aplikované komunikace v psychoterapii, řada kurzů a výcvik, mě dovedli k poznání, že právě cesta psychoterapie je pro mě nejvíce smysluplná. Život je tak křehkou a živelnou událostí, že stojí za naší plnou pozornost a eliminaci možných rizik, které plynou z našeho prožívání.

Podpořím Vás, abyste si našli „to své“ vyhovující prostředí pro harmonický život. Pracuji s úctou ke každému příběhu a jeho okolnostem. Těším se na setkání, Dominika.

Diskuze