Dětská psychoterapie u rozpadu manželství [doporučení a tipy]

Dětská psychoterapie u rozvedených rodin
Sdílejte s přáteli

Pokud terapeut pracuje s dítětem v manželství, které je rozvedené, a je ve střídavé péči, může poradenský proces čelit mnoha výzvám.

Níže nabízím pár doporučení na řízení poradenského procesu, aby bylo zajištěno, že jsou ošetřeny nejlepší zájmy dítěte. Věřte své terapeutické intuici, nemusíte má doporučení brát za bernou minci. Pouze se můžete nechat inspirovat.

techniky zvládání emocí
 • Pro léčbu je vhodné, pokud je dítě vnímáno v kontextu celé rodiny a do procesu jsou tak zapojeni všichni aktivní pečovatelé. Pak je proces nejefektivnější.
 • Přestože se rodiče rozhodli, že odloučení je nejlepší volbou, dítě tento názor nemusí sdílet. Z trvalého vztahu rodičů mají děti větší prospěch než z rozvedeného, pokud ovšem nedochází k velkým rodičovským selháním, zanedbávání nebo zneužívání, jež mohou mít na zdraví a bezpečí dítěte významný dopad.
 • Pro dítě je terapie nejefektivnější, pokud ví, že může terapeutovi důvěřovat. Pak může prozkoumat své myšlenky, pocity, názory. Zjistí-li dítě, že terapeut žhaví linku rodičů a sděluje obsah sezení, dít se uzavře a poradenský proces je tak zbytečný.
 • Cílem terapeuta je pomoci dítěti vyrovnat se s výzvami, které mu život a vztahy přináší. V případě rozvodu se v terapii ošetřuje, jaké citové újmy jim způsobilo oddělení nebo rozvod rodičů. Je pak v terapii třeba rozvinout dovednosti, kterými dítě tyto výzvy překoná. Cílem terapeuta je také pomoci rodičům a rodinám jakýmkoli způsobem, který je vhodný k tomu, aby dítěti pomohl těchto dovedností dosáhnout.
 • Cílem terapeuta není soudit, který z rodičů má pravdu ani vyhovět jeho požadavkům. Stejně tak není na místě přesvědčovat jednoho rodiče, aby vyhověl druhému. Takový přístup může poradenskému procesu uškodit a dítěti nepomůže.
 • V případě zapojení soudních řízení je důležité uzavřít s rodiči kontrakt, že dokud není poradenský proces ukončen, učiní krok zpět a soudní řízení nezapočnou. Výjimkou je řízení ve věci zanedbání či zneužití.

Zásady pro práci s dětmi z rozvedených či odloučených rodin

Právo a opatrovnictví

 • Terapeut se bude snažit zapojit oba rodiče do poradenského procesu, s výjimkou případů, kdy se očekává, že by to pro dítě způsobilo vážnou újmu.
 • Terapeut bude před zahájením poradenského procesu vyžadovat kopii soudní dokumentace uvádějící opatření v péči o dítě, přídavky nebo omezení pro styk mezi rodičem a nezletilým dítětem, soudní příkazy pro radu nebo jakoukoli jinou právní dokumentaci související s lékařskou péčí o dítě.
techniky zvládání emocí

Důvěrnost

 • Zákon uvádí, že rodiče mají právo na přístup k záznamům o léčbě svého dítěte, rodiče by však měli rozumět rozdílu mezi záznamy o duševním zdraví a lékařskými záznamy a citlivými informacemi, které jsou v nich obsaženy. Odborníci v oblasti duševního zdraví mají právo odmítnout zveřejnění těchto záznamů rodičům nebo jiným subjektům, pokud se domnívají, že by to dětem poškodilo. V případech rozluky a / nebo rozvodu je tomu tak téměř vždy, protože informace sdílené v těchto záznamech nemohou rodiče nikdy přečíst a mohou a budou mít vliv na vztah rodič-dítě v budoucnosti. Terapeut proto nepředá záznam o duševním zdraví dítěte rodiči, pokud to není v jeho nejlepším zájmu, pokud to zákon nevyžaduje. Terapeut naléhá na rodiče, aby respektovali tuto politiku, která je na místě, aby chránila blaho dítěte i kvalitu vztahu rodič-dítě.
 • Je neetické zachovávat mlčenlivost v případě, kdy hrozí že jeden z rodičů sabotuje vztah druhého rodiče s dítětem, obvinění druhého z rodičů jsou „příčinou“ problémů dítěte atd. Vedle podezření na zneužívání a zanedbávání terapeut nemůže a nebude zachovávat tato tajemství.
 • Terapeut vítá zapojení rozšířené rodiny a / nebo nevlastní rodiny, pokud je to nezbytné a vhodné pro průběh léčby. Aby však terapeut mohl komunikovat s ostatními členy rodiny kromě biologické rodiny (= biologičtí rodiče a sourozenci), musí oba rodiče podepsat uvolnění informací umožňující tuto komunikaci. Komunikace s rozšířenou rodinou a / nebo nevlastní rodinou nebude povolena, pokud k této komunikaci nedají souhlas oba rodiče (samozřejmě písemně). V závislosti na věku dítěte může být vyžadován také souhlas dítěte.

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.