Daseinsanalytická psychoterapie – co to je?

nejlepší psychoterapeut Hradec Králové

Počátek dasainsanalýzy

     Ptáme-li se po počátku vzniku daseinsanalytické psychoterapie, ocitneme se v období mezi dvěma světovými válkami, jež přinesly nový pohled na chápání lidské existence a její narušení. V tomto období, ve 20. letech se na poli psychiatrie objevilo hnutí vyvolané diskusemi nad freudovskou psychoanalýzou a též vědeckou nejistotou tehdy tradiční systematizující klinické psychopatologie, hledající nové pochopení. Ostré kritiky se dostalo především jednostranně přírodovědně orientované psychiatrii, včetně psychoterapie. Možnosti léčby byly značně omezeny čistě přírodovědeckým a biologickým přístupem, který ve vědách o člověku tehdy panoval. To vše vedlo ke zrodu tzv. „antropologické“ psychiatrie, v níž byli aktivní věhlasní vědci. Zaslouženě sem patří Ludwig Binswanger, Viktor von Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene Minkowski, Erwin Straus, Rollo May, R.D. Laing a další. V našich končinách nelze opomenout Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc.. Bohužel nás tento psychoterapeut, překladatel a filosof v nedávné době již opustil.

Vznik daseinsanalýzy

     Za skutečného iniciátora je pokládán již zmíněný Ludwig Binswanger. (Pro zajímavost – Binswangerův celoživotní přítel i přes jeho nesouhlas s hlavními otázkami psychoanalytické teorie, byl také Sigmund Freud.) Velmi jej ovlivnili představitel fenomenologické filosofie Edmund Husserl a existenciální analytik Martin Heidegger. Z jejich odkazu a filosofie Jana Patočky DA psychoterapie čerpá. Její samotný vznik lze zasadit do 40. let, 20. století v Německu. L. Binswanger hledal porozumění schizofrenii, jako lidskému psychotickému způsobu bytí, jenž bylo doposud nesrozumitelné. Navedli jej k němu právě Husserl a Heidegger. 

terapie psycholog praha
terapie psycholog praha

Co je „dasein“?

     Pokusů o překlad slova „dasein“ bylo mnoho. Daseinsanalytická škola v Curychu od této snahy upustila neboť by toto slovo mohlo ztratit svůj vnitřní význam a nakonec  by bylo těžké odlišit Daseinsanalýzu od jiných psychoterapeutických směrů. Nicméně v češtině se o překlad tohoto slova pokusil český filosof Jan Patočka slovem „pobyt“. Tento „pobyt“ lze chápat jako způsob bytí ve světě a to specificky lidský, mající neopakovatelnou  a konkrétní podobu každé jednotlivé existence. Toto „bytí tu“ je pak podrobeno rozboru – analýze. 

Daseinsanalytická teorie a praxe?

     Daseinsanalytická teorie a praxe je vědecká nikoliv filosofická, avšak ve filosofických principech své kořeny má. DA se snaží vyhnout tomu, co moderní vědci, psychiatři, psychologové a lékaři často ztratili ze zřetele a to je skutečný význam toho, co je zjevné. Vyšetřovaný objekt se stal vypočitatelným a zároveň reprodukovatelným. DA přístup dbá o jednoduchou zkušenost s vnímanými jevy. Pečlivě prozkoumává samotnou záležitost a usiluje o jasnější  a objektivní pochopení jejího významu. DA má část historie společnou s psychoanalýzou a v určitém smyslu na ni lze pohlížet jako na její další vývoj. Symptomy, chování a sny jsou však interpretovány zcela jiným způsobem. DA lze kombinovat i s jinými terapeutickými směry.

Je to terapie pro vás?

     Cílem tohoto textu není vyzvednutí daseinsanalytické psychoterapie coby  nejzaručenějšího směru k pozitivní změně. Budiž chápána jako jedna z možností. Existuje mnoho spokojených klientů, jejichž průvodcem v terapii se  stali terapeuti jiných platných směrů. Důležité je, aby každý terapeut byl odborně vzdělán a jeho lidský přístup byl patrný. 

techniky zvládání emocí
terapie psycholog praha

     Daseinsanalýza bývá hodnocena jako příliš filosofická, s náročnou metodikou a aplikovatelná spíše na nenáročná témata a situace. Nároky jsou zde však kladeny na samotného terapeuta. Ten využívá nejen své poznatky o existenci člověka z pohledu biologie, psychologie, sociologie a kultury. Ano, filosofie se s prací terapeuta  prolíná, a to jeho rozjímáním o lidských specifitách skrze filosofické otázky. 

     To, co je specificky lidské může v člověku stonat a ten pak nemůže plně být ve světě. Z jeho jedinečnosti psychoterapeut vychází po celou dobu setkávání a bezpodmínečně ji také přijímá. Nemanipuluje a nevnucuje vlastní interpretace. Využití možnosti klienta „být sebou“ svobodně a zodpovědně zároveň je cílem terapie. To, jak pacient věci popisuje a vyřkne, terapeut nechává být a z nich samotných také vychází i z jejich souvislostí. Pacient sám dochází k pochopení, že on je tím klíčem odemykajícím dveře k porozumění významů a souvislostí. Přichází ve stavu ne-moci být ve svých autentických možnostech. Terapeut jej provází v terapeutickém procesu otevřeným nasloucháním. Je zaměřen společně s pacientem na jeho „bytí“ ve světě. Jak se vztahuje sám k sobě, druhým a světu. Během setkání pacient sděluje svá přání a cíle. Je povzbuzován, aby určité problémy zkusil řešit nově a lépe, např. vyhýbání se určitému těžkému tématu v komunikaci s druhým, místo mluvení nebo znesvobodňující stálé přizpůsobování se, místo obrany. 

Pacientovi velmi pomáhá, pokud zažije zkušenost (velmi důležitou pro každodennost), že terapeutovi může říci cokoli bez strachu z hodnocení a sankce a jeho názor je zcela akceptován. Pacient v průběhu schůzek získává jasnější pochopení svým motivacím, proč se cítí určitým způsobem a ne jiným a svému chování. Ze stavu ne-moci je veden k uzdravení, aby jeho možnosti být svým jedinečným způsobem byly obnoveny. Aby lépe v sobě orientován mohl být svobodným, kreativním a odpovědným způsobem začleněn do společnosti lidí. 

Daseinsanalýza v terapii

     Rozsah indikace je velmi široký od projevů strachu, deprese, nutkání, agrese, sexuální poruchy, sebeuvědomění, vztah k realitě atd. po psychosomatické potíže. Zvláště je doporučována pro: schizofrenii, afektivní poruchy, hraniční poruchy, úzkosti a OCD, psychosomatické nemoci a poruchy příjmu potravy. DA je vhodná pro děti, mládež, lidi vyššího věku i pro provázení umírajícího a další. Ani cizí kultura není kritériem.

Irena Filipová – terapeut, poradce


Zanechte kontakt a Irena se vám ozve.

Upozornění: Zveřejněný text vychází z osobních zkušeností a z psychologicko-terapeutické praxe s klienty. Obsah má pouze informativní charakter a nenahrazuje lékařskou péči. S ohledem na specifika a individualitu každého jedince je třeba se o svých potížích poradit se svým lékařem nebo vyhledat odbornou pomoc.

Diskuze